THỰC ĐƠN

Hỗ trợ sự kiện

KHOA DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT
Sự kiện đặc biệt Phòng

Đặt phòng

Đào tạo các bộ phận dịch vụ đặc biệt sự kiện Hankyu shojaku xe tour du lịch

Bạn có thể nhìn thấy những tiện nghi không thể luôn luôn nhìn thấy cơ hội hiếm có!
Tôi 聞kechi khác nhau những câu chuyện từ sinh viên tốt nghiệp làm việc trong lĩnh vực này!

  • Bữa trưa bao gồm
  • Đào tạo

Ngày & giờ

  • 7/25 (thứ tư)

Địa điểm

Xem truy cập torism chuyên nghiệp học Osaka No. 3 building

Thời gian

11:00-16:00

10:45 bộ sưu tập

Bấm vào đây để yêu cầu đặt phòng