THỰC ĐƠN

Hội thảo học bổng

Đặt phòng

Học bổng cho sinh viên hệ thống giảm học phí lên tới 1 triệu yên phụ thuộc vào kết quả.
Bạn có thể thách thức bất kỳ ai cho hệ thống này.
Giao dịch như cuộc phỏng vấn và cố gắng để có được trong quá khứ! Bạn có thể thậm chí giả phỏng vấn.

Sẽ được tổ chức vào năm 2018
Chúng tôi đã hoàn thành.
Và sự tham gia!
Cảm ơn rất nhiều!